Program

1. Etyka w sektorze diagnostyki laboratoryjnej – otoczenie prawne i regulacyjne (2h)

[Komentarz: Część pierwsza warsztatu ma na celu przybliżenie tematyki etyki w biznesie oraz wskazanie światowych i krajowych trendów w tym zakresie. W dalszej kolejności, omówione zostaną obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie w relacjach pomiędzy diagnostami laboratoryjnymi a dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro. Przedstawione zostaną także sankcje grożące za naruszenie tych przepisów oraz praktyczne doświadczenia z dotychczasowych postępowań prowadzonych przez ograny ścigania.]

a. Powitanie uczestników i wprowadzenie

b. Dlaczego o tym mówimy – trendy i uregulowania europejskie i światowe w zakresie etyki biznesu – FCPA, UK Anti-bribery act, US Physician Payment Sunshine Act

c. Uregulowania krajowe i związane z nimi sankcje

i. Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej

1. Obowiązek postępowania zgodnego ze wskazaniami wiedzy zawodowej, z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością

2. Odpowiedzialność dyscyplinarna

ii. Kodeks karny

1. Ogólne zasady odpowiedzialności karnej

2. Łapownictwo czynne i bierne – wyjaśnienie pojęć i sankcji

3. Przestępstwo przekupstwa menedżerskiego (korupcja gospodarcza)

4. Utrudnianie przetargu publicznego

5. Podżeganie i pomocnictwo

iii. Prawo zamówień publicznych

1. Zasada zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców

2. Droga odwoławcza / informacja o naruszeniu ustawy

3. Wyłączenie z postępowania

4. Wykluczenie wykonawcy

iv. Kodeks Etyki IPDDL i Kodeks Etyki Diagnosty Laboratoryjnego

1. Zakres uregulowań obu kodeksów

2. Sankcje za postępowanie niezgodnie z kodeksami

v. Pozostałe istotne akty prawne: ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ustawa o działalności leczniczej, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa o odpadach, ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta, ustawa o wyrobach medycznych, ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawa o służbie medycyny pracy:

1. Omówienie listy ww. aktów prawnych,

2. Krótka charakterystyka aktów prawnych w zakresie, w jakim mogą one wpływać na zagadnienie etyki w relacjach pomiędzy diagnostami laboratoryjnymi a dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro.

 d. Ryzyka pozostające w sferze faktycznego działania

i. Konflikt interesów

ii. Czynności pozorne

e. Praktyczne doświadczenia na bazie dotychczasowych działań organów (studium przypadku w branży wyrobów medycznych)

2. Prawidłowa komunikacja w reżimie zamówień publicznych (0,5h)

 [Komentarz: Ta część warsztatu skupiała się będzie na kwestiach etycznych związanych

z procesem zamówień publicznych. Omówione zostaną wymogi określone w tym zakresie przez Kodeks Etyki IPDDL oraz praktyczne przypadki na bazie wcześniejszych doświadczeń.]

 a. Zasady wynikające z Kodeksu Etyki IPDDL

b. Dozwolone formy prezentacji oferty handlowej

c. Zasady uczciwej konkurencji a przygotowywanie, rozpowszechnianie i modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia

d. Dozwolone formy komunikacji zamawiającego z wykonawcami w kontekście obowiązujących zasad prawa zamówień publicznych.

e. Przykłady korespondencji naruszającej zasady etyki.

3. Relacje środowiska medycznego z dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro – przegląd i ocena aktywności, wymogi dokumentacyjne (1,5h)

[Komentarz: Ostatnia część szkolenia ma na celu przedstawienie konkretnych, szczegółowych zaleceń w zakresie współpracy pomiędzy diagnostami laboratoryjnymi a dostawcami produktów do diagnostyki in vitro i ich przedstawicielami na bazie obowiązujących przepisów, postanowień Kodeksu Etyki IPDDL i Kodeksu Etyki Diagnosty Laboratoryjnego.]

a. Kryteria oceny ryzyka (mapa ryzyka)

b. Dozwolone przejawy gościnności

c. Udział przedstawicieli służby zdrowia w konferencjach/ wydarzeniach naukowych organizowanych przez osoby trzecie

d. Sponsoring konferencji/ wydarzeń naukowych organizowanych przez osoby trzecie

e. Spotkania/ konferencje organizowane przez dostawców dla przedstawicieli służby zdrowia

f. Umowy z przedstawicielami służby zdrowia

g. Przedmioty promocyjne

h. Darowizny

Zasady przejrzystej współpracy

Kodeks Etyki IPDDL opisuje rzeczywistość w relacjach: działalność gospodarcza↔ ochrona zdrowia (sektor diagnostyki laboratoryjnej), przedstawiając rekomendowane rozwiązania. Rozwiązania prawne, które stanowią podstawę Kodeksu oparte zostały na czterech zasadach prowadzących do RAJU:

Rozdzielność

Adekwatność

Jawność

Udokumentowanie

1. Zasada rozdzielności

Zasada rozdzielności określa, że wszelkie wsparcie udzielane przedstawicielom służby zdrowia nie może być nadużywane w celu nieuczciwego wpływu na ich decyzje

2. Zasada adekwatności

Według zasady adekwatności określone umową świadczenie i wynagrodzenie muszą być wzajemnie ekwiwalentne. Wynagrodzenie za usługi wykonane przez przedstawiciela służby zdrowia na rzecz firm oferujących wyroby medyczne powinno być uzależnione od zakresu usługi, nakładu czasu oraz szczególnych kwalifikacji zleceniobiorcy. Wynagrodzenie musi się przy tym mieścić w ramach tego, co zwykle występuje w podobnych umowach.

3. Zasada jawności

Zasada jawności i poinformowania pracodawcy określa, że świadczenia na rzecz przedstawicieli służby zdrowia powinny być ujawnione pracodawcy lub przełożonemu osoby otrzymującej świadczenie. Przedstawiciel służby zdrowia powinien poinformować swego pracodawcę lub przełożonego o fakcie nawiązania współpracy z członkiem IZBY lub osobą trzecią.

4. Zasada udokumentowania

Zgodnie z zasadą udokumentowania w razie nawiązania pomiędzy członkiem IZBY a przedstawicielem służby zdrowia współpracy na zasadzie umowy cywilnoprawnej, współpraca ta powinna być udokumentowana w formie pisemnej (umowa, dowody wykonania zleconych usług).

Cele i założenia projektu

DiagKompas to wspólna, ogólnopolska inicjatywa Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej (PTDL) oraz Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej (IPDDL), której głównym założeniem jest partnerstwo na rzecz promocji zasad etycznej współpracy w sektorze diagnostyki laboratoryjnej.

 Cele projektu:

  • wyrównanie poziomu wiedzy i stworzenie grupy osób odpowiedzialnych za politykę prawego postępowania w sektorze dostawców wyrobów medycznych do diagnostyki IVD i świadczeniodawców medycyny laboratoryjnej,
  • ochrona przejrzystego wizerunku obu stron
  • poprawa poczucia bezpieczeństwa pacjenta, poprzez podniesie poziomu wiedzy i właściwych zachowań działających na rynku medycyny laboratoryjnej

Realizacji projektu ma towarzyszyć kampania edukacyjna połączona z serią szkoleń z zakresu polityki prawego postępowania skierowanych do:

  • Pracowników ochrony zdrowia (m.in. diagnostów laboratoryjnych, osób regularnie współpracujących z partnerami z sektora publicznego i niepublicznego, członków komisji przetargowych, działów zamówień publicznych itp.)
  • Przedstawicieli rynku wyrobów medycznych do diagnostyki IVD (m.in. przedstawicieli handlowych, osób organizujących spotkania, wydarzenia, konferencje i kongresy, osób realizujących i finansujących projekty badawcze itp.)

Szkolenia będą składały się z dwóch modułów: etyka w biznesie oraz część prawna związana z zamówieniami publicznymi i będą odbywały się w wybranych miastach na terenie całej Polski.

Zakres tematyczny szkołeń:

  • Zasady polityki prawego postępowania
  • Zagrożenia występujące w kontaktach: pracownik świadczeniodawcy – przedstawiciel branży wyrobów medycznych do diagnostyki IVD oraz bezpieczne formy i normy prawne regulujące te kontakty
  • Zasady i zakres odpowiedzialności dostawcy i świadczeniodawcy na gruncie prawa cywilnego, karnego i zamówień publicznych
  • Prawnie dopuszczalne obszary współpracy przedstawicieli przemysłu i świadczeniodawcy
  • Prawnie dopuszczalne prezenty i darowizny, sponsoring

Szczegółowy program szkoleń w zakładce „SZKOLENIA”.

Fundamentem szkoleń jak i całego projektu DiagKompas jest połączenie elementów kodeksów etyki Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej. Ich zapisy wytyczają normy prowadzenia działalności gospodarczej oraz dozwolonej współpracy w relacjach dostawca-odbiorca.

Wiedza, którą uczestnicy nabędą podczas szkolenia, będzie drogowskazem, jak należy postępować na rynku diagnostyki laboratoryjnej kierując się zasadami przejrzystej współpracy i poszanowania najwyższych standardów etycznych.