Rumunia dołączyła do grona Lab Tests Online

1 listopada 2012 roku zainaugurowana została rumuńska wersja językowa strony Lab Tests Online. Lab Tests Online-RO, podobnie jak pozostałe adaptacje witryny, dostarcza społeczeństwu informacje na temat wielu badań laboratoryjnych i klinicznych, będących częścią rutynowej opieki, diagnostyki oraz leczenia szerokiego zakresu objawów i chorób.

Nowa strona jest koordynowana lokalnie przez AFPM – Krajowe Stowarzyszenie Dostawców Produktów Medycznych i RSLM – Rumuńskie Stowarzyszenie Medycyny Laboratoryjnej.

Współpraca obu tych organizacji jest wzorowana na modelu, który z powodzeniem zastosowano w dziewięciu innych krajach Unii Europejskiej i zapewnia rzetelność informacji na temat badań laboratoryjnych, które pochodzą od profesjonalistów wykonujących te badania.

W imieniu całego zespołu Lab Tests Online-PL, serdecznie gratulujemy kolegom z Rumunii i życzymy wielu sukcesów.

BIOCORP Polska sp. z o.o. – nowy Członek IPDDL

Mamy przyjemność poinformować, że firma BIOCORP Polska sp. z o.o. została przyjęta w poczet członków Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej Związku Pracodawców.

Witamy w Naszym gronie.

BIOCORP Polska sp. z o.o. jest wytwórcą i dystrybutorem diagnostyków i odczynników do diagnostyki laboratoryjnej w zakresie bakteriologii i biologii molekularnej.

Spółka działa na rynku klinicznym, sanitarnym weterynaryjnym oraz przemysłowym od roku 1997. Od rozpoczęcia działalności spółka zajmowała się dystrybucją wyrobów diagnostycznych w Polsce, w roku 2008 spółka rozpoczęła własną działalność produkcyjną. W roku 2012 uruchomiła nowy zakład produkcyjny gotowych pożywek dla mikrobiologii i biologii molekularnej.

Produkty BIOCORP mają zastosowanie w diagnostyce medycznej, w badaniach higieny komunalnej i wody, higienie żywności i przedmiotów użytku, a także wyrobów farmaceutycznych i kosmetycznych. Istotnym zakresem działalności jest współpraca z placówkami naukowo-badawczymi.

Spółka stale współpracuje i zaopatruje kilkaset placówek w Polsce i poza jej granicami, w tym szpitale, laboratoria analityczne, Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne, Inspektoraty Weterynaryjne oraz placówki naukowo-badawcze i zakłady przemysłowe.

Produkowane w ramach systemów zarządzania jakością ISO 9001 oraz ISO 13485 przez BIOCORP Polska sp. z o.o. wyroby do diagnostyki laboratoryjnej „in vitro” wytwarzane są przy wykorzystaniu najnowocześniejszych systemów do przygotowania pożywek oraz linii produkcyjnej sterylnego rozlewu i pakowania produktów. Produkcja odbywa się w nowym innowacyjnym zakładzie produkcyjnym gwarantującym wymagane normy jakościowe i zapewniającym należytą kontrolę jakości w nowych laboratoriach. Wszystkie produkowane wyroby zaopatrzone w deklarację Zgodności CE zarejestrowane są w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych RP.

Obecnie Spółka zatrudnia 19 osób wśród, których znajdują się dwie osoby z tytułem doktora nauk biologicznych, 14 osób posiada tytuły magistrów biologii lub biotechnologii oraz wieloletnie doświadczenie w pracach naukowych i laboratoryjnych. Zarząd i udziałowcy spółki to osoby z wykształceniem podyplomowym będącymi specjalistami w swoich dziedzinach i bogatym doświadczeniem zawodowym.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie firmy: www.biocorp.pl

Liczymy na aktywną współpracę z BIOCORP Polska sp. z o.o. oraz pomoc przy realizacji celów na drodze rozwoju nauki i świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej w Polsce.

MedTech Europe łączy głos branży technologii medycznych w Europie

Stowarzyszenie MedTech Europe zostało oficjalnie zainaugurowane podczas europejskiego forum Medtech, które miało miejsce w Brukseli w dniu 10 października 2012.

Sojusz ten, zawarty przez Eucomed (European Medical Technology Industry Association Eucomed) i EDMA (European Diagnostic Manufacturers Association) w swojej działalności będzie koncentrować się na pracach legislacyjnych w zakresie wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, 5-letniej strategii przemysłu technologii medycznych, ocenie tych technologii oraz bezpieczeństwie pacjenta i ochronie środowiska. Przyszłe tematy współpracy zostaną określone przez Zarząd MedTech Europe. Początkowo organ ten będzie składał się z trzech przedstawicieli EDMA i trzech przedstawicieli Eucomed.

Serge Bernasconi będzie pełnił funkcję Dyrektora Generalnego wszystkich trzech stowarzyszeń.

MedTech Europe będzie prawnie ustanowione po koniec roku 2012.

Więcej informacji w zakładce EDMA – Press release dostępnej dla zalogowanych użytkowników strony.

Eppendorf Poland Sp. z o.o. – nowy Członek IPDDL

Mamy przyjemność poinformować, że z dniem 21.08.2012 firma Eppendorf Poland Sp. z o.o. została przyjęta w poczet członków Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej Związku Pracodawców.

Witamy w Naszym gronie.

Firma Eppendorf Poland Sp. z o.o. to część międzynarodowego koncernu biotechnologicznego Eppendorf, który powstał w Hamburgu w 1945 r. Dziś posiada własne filie w 20 krajach świata i zatrudnia ponad 2500 pracowników. Otwierając w 2011r. firmę Eppendorf Poland Sp. z o.o., grupa realizuje swoją strategię pozostawania w najbliższym kontakcie ze swoimi odbiorcami – środowiskiem naukowym, medycznym, farmaceutycznym i przemysłem biotechnologicznym oraz z partnerami biznesowymi.

W zeszłym roku firma obchodziła 50 lat od wynalezienia przez Eppendorf pierwszej pipety tłokowej, która zrewolucjonizowała technikę pracy w laboratorium.
Blisko pięćdziesięcioletnią historię mają również wirówki firmy Eppendorf, z których pierwsza miała swoją premierę w 1964r.

Portfolio produktów firmy Eppendorf obejmuje praktycznie wszystkie dziedziny nauk biologicznych. Oprócz wspomnianych już pipet i wirówek, zawiera dozowniki, materiały zużywalne, systemy automatycznego pipetowania, amplifikacji DNA metodą PCR, mikromanipulatory komórkowe i elektroporatory. Cennym uzupełnieniem tej oferty są produkty amerykańskiej firmy New Brunswick Scientific, która wchodzi w skład grupy, znajdujące szerokie zastosowanie w dziedzinach związanych z hodowlami tkankowymi, przechowywaniem komórek, oraz w przemyśle biotechnologicznym.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie firmy: www.eppendorf.pl

Liczymy na aktywną współpracę z Eppendorf Poland Sp. z o.o. oraz pomoc przy realizacji celów na drodze rozwoju nauki i świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej w Polsce.

Program

1. Etyka w sektorze diagnostyki laboratoryjnej – otoczenie prawne i regulacyjne (2h)

[Komentarz: Część pierwsza warsztatu ma na celu przybliżenie tematyki etyki w biznesie oraz wskazanie światowych i krajowych trendów w tym zakresie. W dalszej kolejności, omówione zostaną obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie w relacjach pomiędzy diagnostami laboratoryjnymi a dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro. Przedstawione zostaną także sankcje grożące za naruszenie tych przepisów oraz praktyczne doświadczenia z dotychczasowych postępowań prowadzonych przez ograny ścigania.]

a. Powitanie uczestników i wprowadzenie

b. Dlaczego o tym mówimy – trendy i uregulowania europejskie i światowe w zakresie etyki biznesu – FCPA, UK Anti-bribery act, US Physician Payment Sunshine Act

c. Uregulowania krajowe i związane z nimi sankcje

i. Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej

1. Obowiązek postępowania zgodnego ze wskazaniami wiedzy zawodowej, z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością

2. Odpowiedzialność dyscyplinarna

ii. Kodeks karny

1. Ogólne zasady odpowiedzialności karnej

2. Łapownictwo czynne i bierne – wyjaśnienie pojęć i sankcji

3. Przestępstwo przekupstwa menedżerskiego (korupcja gospodarcza)

4. Utrudnianie przetargu publicznego

5. Podżeganie i pomocnictwo

iii. Prawo zamówień publicznych

1. Zasada zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców

2. Droga odwoławcza / informacja o naruszeniu ustawy

3. Wyłączenie z postępowania

4. Wykluczenie wykonawcy

iv. Kodeks Etyki IPDDL i Kodeks Etyki Diagnosty Laboratoryjnego

1. Zakres uregulowań obu kodeksów

2. Sankcje za postępowanie niezgodnie z kodeksami

v. Pozostałe istotne akty prawne: ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ustawa o działalności leczniczej, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa o odpadach, ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta, ustawa o wyrobach medycznych, ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawa o służbie medycyny pracy:

1. Omówienie listy ww. aktów prawnych,

2. Krótka charakterystyka aktów prawnych w zakresie, w jakim mogą one wpływać na zagadnienie etyki w relacjach pomiędzy diagnostami laboratoryjnymi a dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro.

 d. Ryzyka pozostające w sferze faktycznego działania

i. Konflikt interesów

ii. Czynności pozorne

e. Praktyczne doświadczenia na bazie dotychczasowych działań organów (studium przypadku w branży wyrobów medycznych)

2. Prawidłowa komunikacja w reżimie zamówień publicznych (0,5h)

 [Komentarz: Ta część warsztatu skupiała się będzie na kwestiach etycznych związanych

z procesem zamówień publicznych. Omówione zostaną wymogi określone w tym zakresie przez Kodeks Etyki IPDDL oraz praktyczne przypadki na bazie wcześniejszych doświadczeń.]

 a. Zasady wynikające z Kodeksu Etyki IPDDL

b. Dozwolone formy prezentacji oferty handlowej

c. Zasady uczciwej konkurencji a przygotowywanie, rozpowszechnianie i modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia

d. Dozwolone formy komunikacji zamawiającego z wykonawcami w kontekście obowiązujących zasad prawa zamówień publicznych.

e. Przykłady korespondencji naruszającej zasady etyki.

3. Relacje środowiska medycznego z dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro – przegląd i ocena aktywności, wymogi dokumentacyjne (1,5h)

[Komentarz: Ostatnia część szkolenia ma na celu przedstawienie konkretnych, szczegółowych zaleceń w zakresie współpracy pomiędzy diagnostami laboratoryjnymi a dostawcami produktów do diagnostyki in vitro i ich przedstawicielami na bazie obowiązujących przepisów, postanowień Kodeksu Etyki IPDDL i Kodeksu Etyki Diagnosty Laboratoryjnego.]

a. Kryteria oceny ryzyka (mapa ryzyka)

b. Dozwolone przejawy gościnności

c. Udział przedstawicieli służby zdrowia w konferencjach/ wydarzeniach naukowych organizowanych przez osoby trzecie

d. Sponsoring konferencji/ wydarzeń naukowych organizowanych przez osoby trzecie

e. Spotkania/ konferencje organizowane przez dostawców dla przedstawicieli służby zdrowia

f. Umowy z przedstawicielami służby zdrowia

g. Przedmioty promocyjne

h. Darowizny

Zasady przejrzystej współpracy

Kodeks Etyki IPDDL opisuje rzeczywistość w relacjach: działalność gospodarcza↔ ochrona zdrowia (sektor diagnostyki laboratoryjnej), przedstawiając rekomendowane rozwiązania. Rozwiązania prawne, które stanowią podstawę Kodeksu oparte zostały na czterech zasadach prowadzących do RAJU:

Rozdzielność

Adekwatność

Jawność

Udokumentowanie

1. Zasada rozdzielności

Zasada rozdzielności określa, że wszelkie wsparcie udzielane przedstawicielom służby zdrowia nie może być nadużywane w celu nieuczciwego wpływu na ich decyzje

2. Zasada adekwatności

Według zasady adekwatności określone umową świadczenie i wynagrodzenie muszą być wzajemnie ekwiwalentne. Wynagrodzenie za usługi wykonane przez przedstawiciela służby zdrowia na rzecz firm oferujących wyroby medyczne powinno być uzależnione od zakresu usługi, nakładu czasu oraz szczególnych kwalifikacji zleceniobiorcy. Wynagrodzenie musi się przy tym mieścić w ramach tego, co zwykle występuje w podobnych umowach.

3. Zasada jawności

Zasada jawności i poinformowania pracodawcy określa, że świadczenia na rzecz przedstawicieli służby zdrowia powinny być ujawnione pracodawcy lub przełożonemu osoby otrzymującej świadczenie. Przedstawiciel służby zdrowia powinien poinformować swego pracodawcę lub przełożonego o fakcie nawiązania współpracy z członkiem IZBY lub osobą trzecią.

4. Zasada udokumentowania

Zgodnie z zasadą udokumentowania w razie nawiązania pomiędzy członkiem IZBY a przedstawicielem służby zdrowia współpracy na zasadzie umowy cywilnoprawnej, współpraca ta powinna być udokumentowana w formie pisemnej (umowa, dowody wykonania zleconych usług).

Cele i założenia projektu

DiagKompas to wspólna, ogólnopolska inicjatywa Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej (PTDL) oraz Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej (IPDDL), której głównym założeniem jest partnerstwo na rzecz promocji zasad etycznej współpracy w sektorze diagnostyki laboratoryjnej.

 Cele projektu:

 • wyrównanie poziomu wiedzy i stworzenie grupy osób odpowiedzialnych za politykę prawego postępowania w sektorze dostawców wyrobów medycznych do diagnostyki IVD i świadczeniodawców medycyny laboratoryjnej,
 • ochrona przejrzystego wizerunku obu stron
 • poprawa poczucia bezpieczeństwa pacjenta, poprzez podniesie poziomu wiedzy i właściwych zachowań działających na rynku medycyny laboratoryjnej

Realizacji projektu ma towarzyszyć kampania edukacyjna połączona z serią szkoleń z zakresu polityki prawego postępowania skierowanych do:

 • Pracowników ochrony zdrowia (m.in. diagnostów laboratoryjnych, osób regularnie współpracujących z partnerami z sektora publicznego i niepublicznego, członków komisji przetargowych, działów zamówień publicznych itp.)
 • Przedstawicieli rynku wyrobów medycznych do diagnostyki IVD (m.in. przedstawicieli handlowych, osób organizujących spotkania, wydarzenia, konferencje i kongresy, osób realizujących i finansujących projekty badawcze itp.)

Szkolenia będą składały się z dwóch modułów: etyka w biznesie oraz część prawna związana z zamówieniami publicznymi i będą odbywały się w wybranych miastach na terenie całej Polski.

Zakres tematyczny szkołeń:

 • Zasady polityki prawego postępowania
 • Zagrożenia występujące w kontaktach: pracownik świadczeniodawcy – przedstawiciel branży wyrobów medycznych do diagnostyki IVD oraz bezpieczne formy i normy prawne regulujące te kontakty
 • Zasady i zakres odpowiedzialności dostawcy i świadczeniodawcy na gruncie prawa cywilnego, karnego i zamówień publicznych
 • Prawnie dopuszczalne obszary współpracy przedstawicieli przemysłu i świadczeniodawcy
 • Prawnie dopuszczalne prezenty i darowizny, sponsoring

Szczegółowy program szkoleń w zakładce „SZKOLENIA”.

Fundamentem szkoleń jak i całego projektu DiagKompas jest połączenie elementów kodeksów etyki Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej. Ich zapisy wytyczają normy prowadzenia działalności gospodarczej oraz dozwolonej współpracy w relacjach dostawca-odbiorca.

Wiedza, którą uczestnicy nabędą podczas szkolenia, będzie drogowskazem, jak należy postępować na rynku diagnostyki laboratoryjnej kierując się zasadami przejrzystej współpracy i poszanowania najwyższych standardów etycznych.

DiaSorin Poland sp. z o.o. – witamy w gronie IPDDL!

Mamy przyjemność poinformować, że firma DiaSorin Poland sp. z o.o. została przyjęta w poczet członków Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej Związku Pracodawców.

Witamy w Naszym gronie!

Firma DiaSorin Poland sp. z o.o., jako bezpośredni przedstawiciel notowanej na włoskiej giełdzie firmy DiaSorin S.p.A., od 1 lipca 2015 roku zajmuje się promocją i sprzedażą systemów diagnostycznych na terenie Polski. Trzon oferty stanowią testy immunochemiczne ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki chorób infekcyjnych, oznaczeń markerów obrotu kostnego, hormonów tarczycy, hormonów rozrodczych oraz  czynników wzrostu. Bogaty zakres testów diagnostycznych dostępny na analizatorach z linii LIAISON zapewnia dogłębną i wiarygodną pomoc wykrywaniu chorób i monitorowaniu ich leczenia. Portfolio systemów LIAISON wzbogaca i wzmacnia obszar diagnostyki laboratoryjnej in vitro.

Firma DiaSorin ma ponad 40 letnią historię, aktualnie zatrudnia blisko 2000 pracowników, a jej produkty są w rutynowym użyciu w ponad 140 krajach świata. Innowacyjność Działu Naukowego firmy DiaSorin ma cenny wymiar praktyczny w postaci 6-8 wprowadzanych na rynek testów rocznie.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie firmy: www.diasorin.com

Liczymy na aktywną współpracę z firmą DiaSorin  oraz pomoc przy realizacji celów na drodze rozwoju nauki i świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej w Polsce.

Znaczący postęp w pracach nad Rozporządzeniem w sprawie wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

Niniejszym informujemy, iż  nastąpił przełom w negocjacjach w sprawie zmian w projektach rozporządzeń  IVDD i MDD.

Poniżej zamieszczamy krótką notatkę o najnowszych osiągnięciach w negocjacjach upoważnionych organów  Rady i Parlamentu Europejskiego.

Szczegółowe informacje dostępne są w komunikacie prasowym Rady  oraz komunikacie prasowym Grupy EPP.

Co się wydarzyło:

 • późnym wieczorem 25.05.2016 Rada i Parlament Europejski ogłosiły, że osiągnęły porozumienie polityczne
 • oznacza to, że został osiągnięty polityczny kompromis we wszystkich punktach rozbieżności zidentyfikowanych na początku rozmów Trilogu, co dało zielone światło do utrwalenia uzgodnionych punktów w skonsolidowanym tekście prawnym dla każdego rozporządzenia.


Co to oznacza dla branży IVD:

 • Rozmowy ustawodawców na temat tekstu zostały sfinalizowane i żadne dalsze znaczące zmiany nie będą wprowadzane ani do umowy ani do tekstów.


Jakie są dalsze planowane kroki:

 • Następnym krokiem, w ramach prezydencji holenderskiej, będzie konsolidacja tekstu celem formalnego zatwierdzenia politycznego porozumienia na głosowaniu Rady i Parlamentu. Oczekuje się, że głosowanie to odbędzie się w połowie czerwca (15 czerwca)
 • Kolejnym etapem będzie tłumaczenie dokumentu na wszystkie 24 języki urzędowe UE, przed wdrożeniem regulacji. Oczekuje się, że implementacja nastąpi albo w grudniu 2016 albo w styczniu 2017.
 • Nowe regulacje będą obowiązywały po 3 latach od publikacji – w przypadku wyrobów medycznych i po 5 latach – w przypadku wyrobów medycznych do diagnostyki IVD.


Jakie działania podejmie  MedTech Europe:

 • Po pierwsze, pracuje nad możliwie najwcześniejszym uzyskaniem skonsolidowanego tekstu regulacji. Następnie grupy ekspertów MedTech Europe przeprowadzą analizy, o których będą informowani Członkowie. Oczekuje się, że tekst będzie w dużej mierze odzwierciedlał informacje udostępnione do tej pory. Niemniej jednak doświadczenie pokazuje, że negocjacje trwają do ostatniej chwili.
 • Po drugie uważnie monitoruje aktualną sytuację, aby na bieżąco informować o każdej potencjalnej zmianie na osi czasu. Otrzymano już informację, że Komisja wyraziła zastrzeżenia i może wymagać jednomyślnej decyzji Rady w zakresie wybranych  fragmentów tekstu, w tym ponownego ich przetworzenia. To może skutecznie zablokować lub opóźnić formalne zatwierdzenie porozumienia.
 • Po trzecie, przygotowuje się do pełnego przejścia w fazę implementacji regulacji, gdzie będzie kontynuować ścisłą współpracę w organami regulacyjnymi i innymi kluczowymi podmiotami, w szczególności z Komisją i Organami Krajowymi. Jest to główny obszar działania MedTech Europe w zakresie legislacji na najbliższe 3-5 lat, we współpracy z firmami członkowskimi oraz organizacjami/stowarzyszeniami krajowymi.

W ciągu ostatnich miesięcy MedTech Europe stał się znaczącym orędownikiem w zakresie działań dostosowania wymagań i nadzoru związanych z zapewnieniem najwyższej jakości, przejrzystości i bezpieczeństwa wyrobów medycznych.

Oznacza to, że nowe regulacje są oczekiwane, aby mieć znaczący wpływ na cały przemysł jak również wprowadzać nowe wymagania dla wielu innych naszych wyrobów.

4 Kongres EFLM-UEMS – WYNIKI LOSOWANIA GRANTÓW EDUKACYJNYCH

Niniejszym informujemy, że w dniu 20 maja 2016 roku, w Warszawie, odbyło się publiczne losowanie grantów edukacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych zainteresowanych udziałem w 4 Kongresie EFLM-UEMS „Laboratory Medicine at the Clinical Interface”. Losowanie odbyło się w sali głównej podczas III Ogólnopolskiego Forum Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych, połączonego z obchodami 15-lecia ustawy o diagnostyce laboratoryjnej.

W skład komisji losującej weszli przedstawiciele:

1)      Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych –  Bogusław Grabowski (Wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych)

2)      Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej – prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz (Członek Zarządu)

3)      Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej – Józef L. Jakubiec (Dyrektor Generalny)

Osoba losująca: Katarzyna Żołniak (KIDL)

Zgodnie z regulaminem w drodze losowania, ze 123 nadesłanych aplikacji, na podstawie numeru prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego  wyłoniono 51 diagnostów, w tym pierwszych 40 na liście podstawowej i 11 na liście rezerwowej. Kolejność wylosowanych numerów przedstawia poniższa tabela:

Lp.nr PWZDL
14351
211832
312315
413280
511220
610828
710838
811956
913558
1012815
1110003
1214242
1210010
1412557
1510654
1613259
1713313
1810102
1915060
2014932
2110464
229189
239794
2413773
2513797
2613632
2715269
2815301
2911881
3011068
3114141
329841
3312836
342902
3512343
3612610
3713148
3812514
3912456
4014714

11 rezerwowych numerów prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego wylosowano na wypadek gdyby:

1)      po identyfikacji przez KIDL, poszczególnych osób (imię, nazwisko, PESEL) okazało się, że któraś z nich nie spełnia kryteriów kwalifikacji, tj.:

 • rok urodzenia nie wcześniej niż 1981
 • znajomość języka angielskiego
 • bycie diagnostą laboratoryjnym zarejestrowanym w KIDL, posiada prawo wykonywania zawodu.

2)      diagnosta zrezygnował z udziału w Kongresie

Brak zgodności/rezygnacja z udziału powoduje odrzucenie wylosowanej osoby i dobranie nowego kandydata z listy rezerwowej, wyłonionej podczas losowania według wyżej zapisanej kolejności losowania.