Program

1. Etyka w sektorze diagnostyki laboratoryjnej – otoczenie prawne i regulacyjne (2h)

[Komentarz: Część pierwsza warsztatu ma na celu przybliżenie tematyki etyki w biznesie oraz wskazanie światowych i krajowych trendów w tym zakresie. W dalszej kolejności, omówione zostaną obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie w relacjach pomiędzy diagnostami laboratoryjnymi a dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro. Przedstawione zostaną także sankcje grożące za naruszenie tych przepisów oraz praktyczne doświadczenia z dotychczasowych postępowań prowadzonych przez ograny ścigania.]

a. Powitanie uczestników i wprowadzenie

b. Dlaczego o tym mówimy – trendy i uregulowania europejskie i światowe w zakresie etyki biznesu – FCPA, UK Anti-bribery act, US Physician Payment Sunshine Act

c. Uregulowania krajowe i związane z nimi sankcje

i. Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej

1. Obowiązek postępowania zgodnego ze wskazaniami wiedzy zawodowej, z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością

2. Odpowiedzialność dyscyplinarna

ii. Kodeks karny

1. Ogólne zasady odpowiedzialności karnej

2. Łapownictwo czynne i bierne – wyjaśnienie pojęć i sankcji

3. Przestępstwo przekupstwa menedżerskiego (korupcja gospodarcza)

4. Utrudnianie przetargu publicznego

5. Podżeganie i pomocnictwo

iii. Prawo zamówień publicznych

1. Zasada zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców

2. Droga odwoławcza / informacja o naruszeniu ustawy

3. Wyłączenie z postępowania

4. Wykluczenie wykonawcy

iv. Kodeks Etyki IPDDL i Kodeks Etyki Diagnosty Laboratoryjnego

1. Zakres uregulowań obu kodeksów

2. Sankcje za postępowanie niezgodnie z kodeksami

v. Pozostałe istotne akty prawne: ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ustawa o działalności leczniczej, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa o odpadach, ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta, ustawa o wyrobach medycznych, ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawa o służbie medycyny pracy:

1. Omówienie listy ww. aktów prawnych,

2. Krótka charakterystyka aktów prawnych w zakresie, w jakim mogą one wpływać na zagadnienie etyki w relacjach pomiędzy diagnostami laboratoryjnymi a dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro.

 d. Ryzyka pozostające w sferze faktycznego działania

i. Konflikt interesów

ii. Czynności pozorne

e. Praktyczne doświadczenia na bazie dotychczasowych działań organów (studium przypadku w branży wyrobów medycznych)

2. Prawidłowa komunikacja w reżimie zamówień publicznych (0,5h)

 [Komentarz: Ta część warsztatu skupiała się będzie na kwestiach etycznych związanych

z procesem zamówień publicznych. Omówione zostaną wymogi określone w tym zakresie przez Kodeks Etyki IPDDL oraz praktyczne przypadki na bazie wcześniejszych doświadczeń.]

 a. Zasady wynikające z Kodeksu Etyki IPDDL

b. Dozwolone formy prezentacji oferty handlowej

c. Zasady uczciwej konkurencji a przygotowywanie, rozpowszechnianie i modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia

d. Dozwolone formy komunikacji zamawiającego z wykonawcami w kontekście obowiązujących zasad prawa zamówień publicznych.

e. Przykłady korespondencji naruszającej zasady etyki.

3. Relacje środowiska medycznego z dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro – przegląd i ocena aktywności, wymogi dokumentacyjne (1,5h)

[Komentarz: Ostatnia część szkolenia ma na celu przedstawienie konkretnych, szczegółowych zaleceń w zakresie współpracy pomiędzy diagnostami laboratoryjnymi a dostawcami produktów do diagnostyki in vitro i ich przedstawicielami na bazie obowiązujących przepisów, postanowień Kodeksu Etyki IPDDL i Kodeksu Etyki Diagnosty Laboratoryjnego.]

a. Kryteria oceny ryzyka (mapa ryzyka)

b. Dozwolone przejawy gościnności

c. Udział przedstawicieli służby zdrowia w konferencjach/ wydarzeniach naukowych organizowanych przez osoby trzecie

d. Sponsoring konferencji/ wydarzeń naukowych organizowanych przez osoby trzecie

e. Spotkania/ konferencje organizowane przez dostawców dla przedstawicieli służby zdrowia

f. Umowy z przedstawicielami służby zdrowia

g. Przedmioty promocyjne

h. Darowizny

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *